Reactierollen toevoegen aan Discord (2024)

Home Streaming Getting Started

How to Add Reaction Roles to Discord

Reactierollen toevoegen aan Discord (1)

Minimale systeemvereisten

Reactierollen toevoegen aan Discord (2)

Reactierollen toevoegen aan Discord (3)

Reactierollen toevoegen aan Discord (4)

8 apps voor creators, één Reactierollen toevoegen aan Discord (5) Ultra abonnement.

Alles wat je nodig hebt voor professioneel streaming, editing, branding en meer. Bekijken wat er is inbegrepen

Reactierollen toevoegen aan Discord (7)

Hopelijk heb je onze serie Discord-tutorials gevolgd en weet je nu hoe je een Discord-server opzet, bots toevoegt en een aankondigingskanaal maakt. Vandaag laten we je zien hoe je reactierollen kunt toevoegen om je server verder te personaliseren.

Wat zijn reactierollen?

Door Discord-rollen te maken op je server kun je ervoor kiezen om specifieke rollen toe te wijzen aan bepaalde mensen, waarvan de meest voorkomende 'Beheerder', 'Moderator' en 'Iedereen' (d.w.z. alle anderen) zijn. Sommige eigenaren gaan nog een stap verder en wijzen rollen toe op basis van het thema van de server. Met reactierollen kunnen Discord-gebruikers echter zelf rollen toewijzen. Het enige wat gebruikers hoeven te doen is 'reageren' op een bericht dat je hebt geplaatst en ze kunnen de rol van hun keuze krijgen.

Voor reactierollen heb je een bot nodig. Hoewel er veel verschillende bots zijn, zullen we Carl-bot gebruiken voor deze tutorial.

1. Maak rollen aan. Reactierollen toevoegen aan Discord (9)

Voordat je de bot downloadt, ga je eerst naar je 'Serverinstellingen' en vervolgens naar 'Rollen'. Maak een aantal nieuwe rollen voor je server. We hebben een aantal grappige rollen gekozen voor deze tutorial, maar je kunt zelf kiezen welke rollen het beste werken op jouw server en met het bijbehorende thema. Een van de meest voorkomende toepassingen voor reactierollen is om toegang te verlenen tot specifieke kanalen naar keuze van de gebruiker. Als je van plan bent om reactierollen voor dat doel te gebruiken, is dit een goed moment om die machtigingen in te stellen.

2. Download Carl-bot.

Reactierollen toevoegen aan Discord (10)

Selecteer de optie om je aan te melden met Discord om Carl-bot aan je server toe te voegen.

3. Machtig Carl-bot om lid te worden van je server.

Reactierollen toevoegen aan Discord (11)

Als je al eerder bots hebt uitgenodigd, ben je waarschijnlijk al bekend met deze stap.

4. Kies welke machtigingen je aan Carl-bot wilt geven.

Reactierollen toevoegen aan Discord (12)

5. Navigeer naar het gedeelte 'Reactierollen' en begin met het toevoegen van je emoji's.

Reactierollen toevoegen aan Discord (13)

Wanneer je voor het eerst toegang krijgt tot Carl-bot, krijg je een kort instellingenmenu te zien. Er is een gedeelte voor 'Reactierollen', maar er zijn niet veel opties. Als je doorgaat en de hoofdpagina van Carl-bot bereikt, kun je 'Reactierollen' kiezen in de kolom aan de linkerkant van je scherm. Vanaf daar begin je te kiezen welke emoji je aan je rollen wilt toevoegen. Als je aangepaste emoji's op je server hebt staan, moet je helemaal naar beneden scrollen om ze te vinden.

6. Wijs emoji's toe aan al je rollen en klik vervolgens op Maken.

Reactierollen toevoegen aan Discord (14)

7. Controleer of je bericht met Reactierollen is gemaakt.

Reactierollen toevoegen aan Discord (15)

Zoals je kunt zien, heeft Carl-bot het bericht met Reactierollen geplaatst, maar vraagt hij om hogere machtigingen. Om deze machtigingen te verlenen, ga je naar 'Serverinstellingen' en vervolgens naar 'Rollen'. Vanaf daar kun je op de naam van Carl-bot klikken en deze slepen. We hebben onze bots boven Iedereen, Moderator en Beheerder geplaatst, maar onder de rol van de eigenaar.

8. Klik op een emoji om te reageren en geniet van je nieuwe rol.

Reactierollen toevoegen aan Discord (16)

Als je aan de rechterkant van het scherm op de leden van je server klikt, kun je hun rollen zien. Als je mensen in hun rollen wilt groeperen in plaats van wie er online en offline is aan de rechterkant van het scherm, vink dan 'Rol van leden afzonderlijk van online leden weergeven' aan voor elke rol onder de instellingen bij 'Rol bewerken'.

Nu weet je hoe je reactierollen voor je Discord-server kunt maken. Welke ga je maken?

 • discord
 • community engagement

Download Streamlabs Desktop — ga binnen enkele minuten live!

Reactierollen toevoegen aan Discord (17)

Free Windows 240MB

Free macOS 10.14+ 309MB

Wij helpen creators meer te doen

Word nu lid van Streamlabs Ultra

Verder lezen

 • Streaming
 • Getting Started

Leestijd: 4 min.

How to Set up a Discord Welcome Channel

Who doesn't love a warm welcome? Today we'll be talking about how to set up a welcome channel in your Discord server to make new members feel at ease....

July 13, 2022

Jennifer Saito

Leestijd: 6 min.

Twitch Affiliate: 5 Things to Do Once You Get Approved

Congrats, you’ve finally unlocked Twitch Affiliate! Now is the time to make sure your channel is top form—we’ll show you what to do to make the most of your new status.

September 14, 2022

Jennifer Saito

 • Streamlabs Desktop
 • Other

Leestijd: 5 min.

How to Use Collab Cam to Build a Community

Create your own network of fellow streamers (and have a great time doing so!) by hosting your friends with Collab Cam!

September 21, 2022

Jennifer Saito

Reactierollen toevoegen aan Discord (2024)

FAQs

How to do react for roles on Discord? ›

How to Add Reaction Roles to a Discord Server
 1. Step 1: Open the Discord App or Web App. ...
 2. Step 2: Create a Server. ...
 3. Step 3: Create a Text Channel. ...
 4. Step 4: Go to Server Settings and Create Roles.
 5. Step 5: Click on Create Role Button.
 6. Step 6: Type the Role Name and Click the Save Changes. ...
 7. Step 7: Add Carl Bot to your Server.
Jan 4, 2024

How to make pronoun roles on Discord? ›

As a user in a server:

When you see the bot's post in a channel, just click or tap the button with your pronoun. That's it! (The bot will assign it for you and display it in the location chosen by your server admin - either as a role on your profile or in your nickname.)

How do I add clickable roles in Discord? ›

How to add roles in Discord
 1. Click your server name in the upper-left corner of your server.
 2. Go to Server Settings > Roles.
 3. Click Create Role.
Mar 3, 2023

Why can't i react to roles on Discord? ›

Why can't I react? The server admin may have disabled reactions for the channel. If the server admin assigned you a role that doesn't have Add Reactions permissions, you won't be able to react to messages in text or voice chats.

Which Discord bot is best for reaction roles? ›

Reaction Roles Discord Bots
 • Duckego. 4.2. afk. Automoderation. ...
 • VALORANT LABS. 4.4. 34.78K. Autoroles. ...
 • Sapphire. 4.9. 346.60K. Automoderation. ...
 • Reaction Roles. 3.2. 714.63K. Autoroles. ...
 • April. 4.6. 19.60K. Customizable Behavior. ...
 • Circle. 4.7. 123.43K. Automoderation. ...
 • Polaris. Automation. Mini Games. Vote (23) ...
 • Sx4. 4.5. 2.56K. Economy. Logging.

How to make reaction roles on Discord MEE6? ›

Set up MEE6 Reaction Roles to self assign discord roles
 1. Log in with your discord account.
 2. Authorize the MEE6 bot to access your account.
 3. Select the discord server that you wish to add the MEE6 bot.
 4. Click on Dashboard and then Click on Reaction Roles.
 5. Click Yes to enable the plugin.

What is Discord pronoun? ›

Pronouns are how you refer to someone if you are not using their name. For example; "Saidy said that she really wanted to try out this new game with her friends on discord." If someone tells you their pronouns, use those!

What roles can Zira create? ›

Zira offers 4 different types of reaction roles: Normal, Once, Remove, and Toggle. She can also automatically assign roles to users and bots when the join the server, without the need to react.

How to make reaction roles on Discord using Dyno? ›

How to set up Reaction Roles with Dyno
 1. Head over to your account and select your server.
 2. Click on the Modules tab.
 3. Ensure the Reaction Roles module is enabled.
 4. Click the Settings button underneath the Reaction Roles module.
 5. Enter a Name for your reaction role and select the Channel it will be sent to. (

How to add reaction role without bot? ›

Can I create reaction roles without a bot? Unfortunately, no. A bot is the only way to add “reaction” roles to a server.

How to set up reaction roles with Probot? ›

Members receive a role when they click on a reaction in traditional reaction roles.
 1. Select Reaction from the drop-down menu.
 2. Select Add Emoji from the drop-down menu.
 3. Select whether you want to add a normal or a gif emoji.
 4. Create a role for that reaction using the plus + sign.

Is MEE6 safe to use? ›

Automated Discord bots like Mee6 are a major security concern because their messages are generally trusted by the user community, who assume that the message originates from the people running the server.

Can MEE6 give roles? ›

With MEE6, you can automatically give a role to new members that join your server. This feature is useful if you want your members to have a default role, such as a “member” role in your server, or if you just want to add some color to their names to brighten up the server.

How to make reaction role MEE6? ›

Set up MEE6 Reaction Roles to self assign discord roles
 1. Log in with your discord account.
 2. Authorize the MEE6 bot to access your account.
 3. Select the discord server that you wish to add the MEE6 bot.
 4. Click on Dashboard and then Click on Reaction Roles.
 5. Click Yes to enable the plugin.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 5960

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.